Avtal

1. Inledande bestämmelser och villkor

Detta Avtal gäller mellan Svenska Europainkasso AB, org.nr. 556655-9380, Box 1187, 432 16 Varberg, (”Europainkasso”) och Kunden. Europainkasso och Kunden kan var och en för sig benämnas ”Part” och gemensamt ”Parterna”. Kunden kan även i avtal, information och prislista benämnas ”Klient” och ”Borgenär”

Europainkasso tillhandahåller traditionell inkasso samt online inkasso även kallat webbinkasso. Detta avtal gäller tjänsterna ”OnlineInkasso” och ”OnlineFaktura”, gemensamt kallat ”Tjänsterna”.

Avtalet avser Europainkassos tillhandahållande av online tjänsterna till Kunden i den mån annat inte särskilt avtalats skriftligen.

Genom att acceptera Avtalet får Kunden tillgång till Tjänsterna, vilket innefattar Europainkassos webbapplikation liksom omkringliggande tjänster. Med Tjänsten kan Kunden bland annat tillgodogöra sig Europainkassos inkasso- och fakturatjänster. Härigenom godkänner Kunden även att upplysningar som krävs enligt lag, och annan information om dennes juridiska rättigheter och skyldigheter, kan sändas till Kunden elektroniskt och att Kundens elektroniska identifiering har samma verkan som egenhändigt undertecknad signatur.

Europainkasso kan från tid till annan, efter eget fritt val, komma att göra uppdateringar och ändringar i Avtalet. Det åligger Kunden att ta del av vid var tid gällande versioner av Avtalet som publiceras på Europainkasso.se. Under alla omständigheter utgör Kundens fortsatta användning av Tjänsterna godkännande av dessa ändringar i Avtalet.
Europainkasso förbinder sig att för Kunden utföra tjänster enligt vid varje debiteringstillfälle gällande prislista samt kompletterande avtalsvillkor för respektive tjänst.
Kunden upplåter rättigheten till Europainkasso att i egen marknadsföring och på Europainkassos hemsida använda Kunds varumärke.

2 Inkassotjänsten

Europainkasso förbinder sig att driva inkassoverksamhet enligt god inkassosed efter vad som följer av Inkassolag 1974:182 samt Datainspektionens föreskrifter gällande samma lag. Europainkasso äger rätt att avstå hela eller delar av uppdrag, om uppdraget strider mot lag eller förordning, står i strid med god inkassosed eller inte uppfyller god etik och Europainkassos etiska regler.

2.1 Lagstadgade arvoden och avgifter, ränta samt utlägg och övriga kostnader som betalas av gäldenären utgör Europainkassos arvode. I de fall sådana arvoden och avgifter, ränta samt utlägg och övriga kostnader inte betalas av gäldenären äger Europainkasso rätt att debitera kund.

2.2 Europainkasso äger rätt att begära förskottsbetalning av Kunden och erhåller generell panträtt i de fordringar som Kunden uppdrar åt Europainkasso att inkassera med rätt att ur indrivna medel kvitta eller innehålla belopp motsvarande Europainkassos kostnader, utlägg, arvoden och provisioner. Reglering av influtet kapital och ränta sker genom avräkning från klientmedelskonto eller enligt annan överenskommelse. Europainkasso redovisar mot Kunden vad som inkasserats av kapital, ränta och kostnader. Om gäldenärens inbetalning inte täcker det sammanlagda kravet ska Europainkassos avgifter avräknas i följande ordning. Först dras Inkassokostnad och påminnelseavgift samt eventuella ansökningsavgifter från erhållet belopp. Av kvarvarande medel dras därefter ränta. Om kvarvarande medel – efter ränta skulle ha avräknats – uppgår till ett lägre belopp än kapitalbeloppet för Kundens ursprungliga fordran, ska räntan avräknas pro rata i relation till kapitalbeloppet inklusive ränta. Europainkassos erhållna avgifter och arvoden är momspliktiga. Europainkasso debiterar därför Kund moms med 25 %. Dessa belopp vilket som huvudregel avräknas mot indrivet kapitalbelopp innan utbetalning sker. Kund återfår dessa belopp vid sin eventuella momsredovisning.

Europainkasso håller alltid inbetalda kapitalbelopp åtskilda från egna medel genom ett separat klientmedelskonto hos banken där Kunden har separationsrätt gentemot Europainkassos borgenärer för det fall att Europainkasso skulle hamna på obestånd.

2.3 Det åligger kund att beträffande lämnade uppdrag snarast informera Europainkasso om allt som är av vikt för Europainkassos utförande av uppdraget, så som t ex betalningar, medgivna krediteringar, bestridanden och liknande uppgifter av betydelse för uppdraget.

2.4 Till Europainkasso överlämnat ärende skall avse förfallen fordran uppkommen hos Europainkassos kund och i dennes ordinarie verksamhet i enlighet med den ändamålsbeskrivning som finns på Bolagsverket. Fordran skall avse levererad vara eller utförd tjänst. Kund är ansvarig för att de inkassoärenden som överlämnas till Europainkasso utgörs av förfallna fordringar, att fordringarna inte är bestridna, föremål för tvist, motfordran, del i en gäldenärs konkurs, rekonstruktion, likvidation, riktade mot minderåriga eller på annat sätt oklara.

Fordringarna får ej heller vara föremål för annan pågående inkassoåtgärd eller sedan tidigare ett registrerat pågående mål hos Kronofogdemyndigheten. Det strider mot såväl inkassolagen som mot god inkassosed att inge ärenden till Europainkasso där samtal, förhandling eller annan dialog i ärendet pågår. Europainkassos tjänster får således inte användas som påtryckningsmedel i ett sådant pågående ärende. Kund skall på förfrågan från Europainkasso kunna styrka fordrans riktighet.

Kund är obegränsat ansvarig för skada uppkommen hos såväl gäldenären som hos Europainkasso för inkassoärenden ingivna på felaktig grund. Vid avslut av bestridna eller felaktigt inskickade ärenden debiteras kunden obetalda avgifter och eventuella utlägg i enlighet med vid var tid gällande prislista eller skriftlig överenskommelse mellan kund och Europainkasso.

2.5 Ärenden hos Europainkasso där Kund är en samfällighetsförening eller motsvarig organisation kommer att hanteras genom ett särskilt processflöde. Obetalda fordringar hanteras i första hand i Europainkassos flöde med utskick av betalningspåminnelse, inkassokrav samt Final notice. Vid mottagen slutbetalning från gäldenär avräknar Europainkasso kravavgifter, ränta på kapitalbeloppet som arvode för utförd tjänst samt moms på dessa arvoden i enlighet med punkt 3.2 i Europainkassos allmänna villkor. Utbetalning av ursprungligt kapitalbelopp sker därefter till av Kunds angivet konto.

Uteblir gäldenären med betalning har Europainkasso möjlighet att begära verkställighet hos kronofogdemyndigheten utan att den föregås av ansökan om betalningsföreläggande. I den förenklade processen har vi endast rätt att begära ersättning för ursprungligt kapitalbelopp. Det innebär att Europainkasso vid mottagen betalning i ärendet efter att ansökan om verkställighet lämnats in till Kronofogden avräknar kravavgifter, ränta på kapitalbeloppet samt moms på Europainkassos avgifter. Utbetalning av resterande belopp sker därefter till av Kund angivet konto.

2.6 I den händelse att Europainkasso erhåller i uppdrag att för kunds räkning inleda ett stämningsförfarande och kund därefter önskar avbryta den pågående processen, äger Europainkasso rätt att debitera kund obetalda kostnader, eventuell ränta och kostnad för nedlagd tid i enlighet med vid var tid gällande timdebitering för rättshjälpstaxa (1342 kr/timme för 2017).

2.7 Europainkasso har enligt lag och enligt Europainkassos allmänna villkor skyldighet att spärra konto hos Europainkasso från fortsatt användning samt omgående stoppa utbetalningar till kund av indrivna medel vid misstanke om användning av konto hos Europainkasso i strid med gällande lagstiftning, dess tillämpning, god inkassosed samt Europainkassos allmänna villkor och etiska regler. Vid upplysning om att Kund finns på någon form av “svart lista” eller “varningslista” bestående av företag som bedriver en oseriös verksamhet eller brister på annat sätt i sin verksamhet, har Europainkasso rätt att spärra Kunds konto hos Europainkasso och starta en utredning.

Spärras kunds konto har Europainkasso skyldighet att skyndsamt utreda användningen av kontot samt klarlägga om användning strider mot gällande lagstiftning, dess tillämpning, god inkassosed samt Europainkassos allmänna villkor och etiska regler.

Kund har skyldighet att bistå Europainkasso under utredningen genom att skyndsamt besvara frågor från Europainkasso. Kund skall på förfrågan tillhandahålla av Europainkasso efterfrågande dokument, underlag för hos Europainkasso registrerade inkassoärende samt annan i ärendet relevant information oavsett om denna efterfrågats av Europainkasso eller ej.

Framkommer det i Europainkassos utredning och enligt Europainkassos bedömning att kunds konto har använts i strid med gällande lagstiftning, dess tillämpning, god inkassosed samt Europainkassos allmänna villkor och etiska regler äger Europainkasso rätt att avsluta samarbetet med kund. I samband med avslutat samarbete, avslutas kunds samtliga ärenden hos Europainkasso oaktat dess status. Kunds gäldenärer informeras om att samarbetet mellan Europainkasso och kund är avslutat samt att gäldenären ärende är avslutat hos Europainkasso.

Efter att konto har avslutats av Europainkasso med anledning av felaktig användning och i strid med något av följande: Gällande lagstiftning, dess tillämpning, god inkassosed, Europainkassos allmänna villkor och etiska regler äger Europainkasso rätt att debitera kund uppkomna obetalda avgifter, upplupen ränta, eventuella uteblivna intäkter samt kostnader för nedlagt tid i samband med utredning av kontots användning. Europainkasso debiterar kostnader för nedlagd tid med 1350 kr/timma vilket motsvarar gällande rättshjälpstaxa.

2.8 Europainkasso kommunicerar med kund via de kanaler som kund har registrerat hos Europainkasso i samband med registrering av kunds konto. Det åligger Kund och kunds användare av Europainkassos tjänster att hålla Europainkasso vid var tid uppdaterad med aktuella e-post adresser, telefonnummer, postadresser etc.

Europainkasso kan ej hållas ansvarig i den händelse att information eller förfrågningar i kunds ärenden hos Europainkasso skickats till en hos Europainkasso av kund registrerad felaktig eller ej aktuell adress. Europainkasso kan ej heller hållas ansvarig för skada uppkommen genom uteblivet svar från kund i dessa förfrågningar.

I den händelse att från Europainkasso utskickade förfrågningar till kunden i ärenden som rör förfrågan om att överlämna ett ärende till Kronofogdemyndigheten och ansökan om betalningsföreläggande samt förfrågningar om att begära verkställighet hos kronofogdemyndigheten i ärenden med utslag inte besvaras av kunden kommer Europainkasso att lägga dessa ärenden på efterbevakning alternativt att avsluta ärenden mot en administrationsavgift.

Vid uteblivet svar på förfrågningar från Europainkasso i kunds ärenden äger Europainkasso rätt att avsluta dessa ärenden och debitera kund obetalda arvoden, ränta och upplupna kostnader enligt Europainkassos vid var tid gällande allmänna villkor eller annan skriftlig överenskommelse mellan Europainkasso och kund.

2.9 Europainkasso frånsäger sig allt ansvar för skada som förorsakas av person som anlitats av Europainkasso för inkassoåtgärd enligt detta avtal.

2.10 Det är Europainkassos målsättning att administrera Kundens inkassoärenden så snabbt som möjligt. Europainkasso lämnar dock inga garantier eller utfästelser om inom vilken tid Europainkasso skall genomföra uppdraget.

2.11 Betalning av fordran direkt till Kund skall anses vara indriven av Europainkasso om betalningen erlagts efter det att Europainkasso erhållit uppdraget.

2.12 Kunden äger inte rätt att själv eller genom annat ombud vidta åtgärder avseende inkassouppdrag som överlämnats till Europainkasso för indrivning innan uppdraget avslutats av Europainkasso.

2.13 Kunden står det fulla ansvaret för rättsliga påföljder och kostnader som kan uppstå för Europainkasso på grund av att kunden inte fullgör sina förpliktelser enligt detta avtal.

2.14 Vid utebliven betalning från Kund för av Europainkasso utförda tjänster samt därtill relaterade kostnader såsom avgifter och upplupen ränta, äger Europainkasso rätt att vidta sådana åtgärder som kan innebära att Europainkasso avslutar samarbetet med Kund samt spärrar Kunds konto. I samband med avslutat samarbete, avslutas Kunds samtliga ärenden hos Europainkasso oaktat dess status. Kunds gäldenärer informeras om att samarbetet mellan Europainkasso och Kund är avslutat samt att gäldenärens ärende är i sin helhet avslutat hos Europainkasso.

3 Fakturatjänsten

Europainkasso tillhandahåller möjligheten för Kunden att använda fakturatjänsten integrerat via Kundens affärssystem. Tjänsten inkluderar en komplett kundreskotrahantering med distribution av faktura via e-post, brev och e-faktura, övrig administration samt automatisk kravhantering via Inkassotjänsten.

a) Europainkasso:s åtaganden

  Europainkasso åtar sig att tillhandahålla administrativ service innefattande följande:
 • Upprättande och distribution av faktura till Köpare samt därtill relaterad administration.
 • Löpande redovisa skickade fakturor till Kunden.
 • Tillhandahålla konto för köparens inbetalning av fakturabelopp.
 • Mottagande av inbetalda fakturabelopp från köparen.
 • Tillräcklig kundservicefunktion avseende betalning av Faktura.
 • Motta och omedelbart redovisa influtna fakturabelopp till Kund.
 • Automatisk kravhantering med utskick av betalningspåminnelse, inkassokrav, Final notice och vidare automatisk hantering via summarisk process hos Kronofogden eller Efterbevakning.

b) Kundens åtaganden

 • Om likvid för fakturafordran skulle erläggas direkt till Kund av misstag skall Kund skyndsamt tillse att registrera betalningen i Europainkasso:s webbapplikation, ”Klientwebb”.
 • Kunden skall omgående meddela Europainkasso om Köpare bestrider betalningsskyldighet eller gör annan invändning mot Faktura.
 • Kund skall spara alla underlag som ligger till grund för faktura och vid förfrågan hålla dessa tillgängliga för Europainkasso.
 • Kunden står det fulla ansvaret för rättsliga påföljder och kostnader som kan uppstå för Europainkasso på grund av att Kunden inte fullgör sina förpliktelser enligt detta avtal.

c) Utbetalning 

 • Utbetalning till Kunden sker, om inte annat överenskommits, en gång per vecka. Utbetalningen sker efter att Europainkasso mottagit betalning för respektive fordran.

4 Personuppgifter

Behandling av Kundens data

Personuppgifter som Europainkasso vid registrering och användning av Tjänsterna inhämtar och behandlar hanteras i överensstämmelse med Dataskyddsförordningen (GDPR) bestämmelser. ”Dataskyddsförordningen” avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävandet av direktiv 95/46/EG inklusive alla eventuella ändringar och tillägg till denna. Mer information finns i Europainkassos integritetspolicy.

Behandling av andra personers data

I de fall Europainkasso behandlar Kundinformation som innefattar personuppgifter för din räkning när du använder fakturatjänsten OnlineFaktura, ska vad som framkommer av detta personuppgiftsbiträdesavtal äga tillämpning på Europainkassos behandling av personuppgifter i dess egenskap av personuppgiftsbiträde.

5 Förtida uppsägning

Europainkasso har rätt att, utan att återbetalning av erlagd avgift sker, säga upp eller häva Avtalet med omedelbar verkan om; (a) ansökan om att Kund skall försättas i konkurs ges in, Kund ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandlingar, beviljas eller ansöker om företagsrekonstruktion, upprättar kontrollbalansräkning eller eljest får anses ha kommit på obestånd; (b) Kund grovt försummar att iaktta sina skyldigheter enligt detta avtal eller det finns anledning att anta att Kund inte kommer att vidta rättelse; (c) Kund medvetet lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter eller förtiger omständigheter som är av betydelse; (d) om det framkommer uppgifter som innebär att Kund inte uppfyller allmänna krav på kreditvärdighet, (e) Kund initierar rättsligt förfarande gentemot Europainkasso; eller (f) Kund erbjuder till försäljning varor eller tjänster av sådan natur som bryter mot vid var tidpunkt gällande lagstiftning, branschrekommendationer eller Europainkassos etiska policy.

Vid uppsägning eller hävning enligt denna bestämmelse äger Europainkasso rätt att innehålla ytterligare utbetalningar och istället vidta en slutavräkning efter det att Europainkasso kontrollerat utestående fordringars status och returtider passerats. Europainkasso äger rätt att stänga Kunds access till Europainkassos webbtjänst (Klientwebb) samt att begära del av information som kan vara av betydelse för att utröna huruvida Kund brutit mot Avtalet.

6 Ansvarsbegränsning

Om endera parten inte fullgör sina förpliktelser enligt Avtalet har den andra parten rätt att kräva ersättning. Europainkassos ansvar för skador som kan uppkomma till följd av Europainkassos agerande eller underlåtenhet att agera enligt detta Avtal är per skada begränsat till ett belopp motsvarande Europainkassos avgifter gentemot Kund under den månad närmast föregående skadans uppkomst. Europainkassos sammanlagda ansvar per år är begränsat till 100 % av Europainkassos avgifter gentemot Kund under föregående kalenderår, dock aldrig högre än två prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring. Europainkasso svarar aldrig för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller skada hos tredje man.

7 Sekretess

Parterna förbinder sig att inte, under avtalstiden samt för en period om två (2) år därefter, för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken Parterna erhåller från varandra med anledning av detta Avtal eller med anledning av samarbetet under Avtalet, eller som genereras i det arbete som utförs med utgångspunkt i Avtalet. Med ”konfidentiell information” avses i detta avtal varje upplysning av teknisk, kommersiell eller av annan art, oavsett om upplysningen dokumenterats eller inte och som rättighetsinnehavande Part uttryckligen angett är hemlig eller rimligen får förmodas önska hålla hemlig, med undantag för:

 • upplysning som är allmänt känd eller som kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Parts sida gentemot innehållet i detta Avtal; (b) upplysning som Part kan visa att Part redan kände till innan den mottogs den från den andra Parten eller innan den genererades i det arbete som utförs med utgångspunkt i Avtalet; (c) upplysning som Part är skyldig att lämna ut enligt tillämplig lag, noteringsavtal, domstols- eller myndighetsbeslut; och (d) upplysning som Part mottagit från tredje man utan att vara bunden av sekretess i förhållande till denne.

8 Force majeure

Om parts fullgörande av sina åtaganden enligt detta avtal förhindras eller försvåras av omständighet som part ej kunnat råda över, såsom t.ex. blixtnedslag, eldsvåda, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripande, strejk, kommunikations-, leverantörs-, produktions- eller transportstörningar, valutakurs-förändringar eller naturkatastrof, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tid för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.

9 Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk rätt tillämpas på rättsförhållandet mellan Europainkasso och Kunden. Tvist med anledning av detta Avtal skall hänskjutas till och avgöras i allmän domstol med Varberg tingsrätt som första instans.