Avtalet i korthet

Avtalet i korthet

Inga startavgifter, årsavgifter eller liknande tas ut.

Huvudregeln är att gäldenären betalar alla kostnader. Gäldenären är alltså din kund som inte har betalt din faktura. Du är Borgenär.

Vårt arvode betalas som sagt av gäldenären och inte av dig som Borgenär. Vi tar ut en provision enligt prislistan efter 12 månader. Provisionen ökar med fordrans ålder och avräknas vid en eventuell inbetalning innan utbetalning till dig. Vi tar kostnadsfritt över fordran fem år efter fakturadatum.

Skulle du själv återkalla fordran från oss kommer vi att fakturera dig upplupna avgifter, räntor och provision.

Det kan dock uppstå kostnader som vi måste fakturera. I det fall gäldenären får skuldsanering avlider eller hamnar i konkurs innan fem år har gått kommer vi att fakturera dig enligt gällande prislista kostnaden för överlåtande av fordran (f.n. 100-300 kr). Du kan självklart behålla fordran själv men då faktureras samtliga upplupna avgifter, räntor och provision.

Den enda gången du får en faktura från oss är:

  • Du själv återkallar ärenden från vidare handläggning – Samtliga upplupna avgifter, räntor samt provision faktureras.
  • Gäldenären avlider f.n. 100 kr faktureras.
  • Gäldenären får skuldsanering f.n. 100 kr faktureras.
  • Gäldenären blir föremål för konkurs f.n. 300 kr faktureras.
  • Gäldenären betalar till dig istället för oss – Vår del av avgifter, räntor samt provision faktureras.
  • Ditt krav är ogrundat – Vår del av avgifter, räntor samt provision faktureras.
  • Du meddelar ej gäldenärsinbetalning – 150 kr (Vid dementi 300 kr) faktureras.
  • Moms – Som är helt avdragsgill – Eventuell moms som kan uppstå faktureras.

 

Registrering: Vill du använda Onlineinkasso men känner dig osäker och vill att Europainkasso registrerar in dina fakturor så gör vi gärna det mot en mindre avgift om 15 kr / faktura. Beloppet kvittas i första hand mot inbetalade medel från gäldenären i samband med avräkning.

Fakturor: Registrerade fakturor som är 12 månader eller äldre kommer automatiskt att få status efterbevakning.

Kronofogden: Europainkasso gör alltid en bedömning av gäldenären innan beslut om betalningsföreläggande alternativt verkställighet av dom eller utslag.

Provision: Provision till Europainkasso enligt prislistan utgår endast till Europainkasso vid betalning från gäldenär och vid återkallelse från Borgenär och kvittas vid avräkning. Vid gäldenärsinbetalning direkt till Borgenär kommer vår del av avgifter, ränta samt provision att faktureras vid avräkning. Meddelas ej en gäldenärsinbetalning till Borgenär utgår avgift om 150 kr. Vid dementi utgår även en avgift om 300 kr. Meddelande om inbetalning görs direkt i klientportalen.

Grund: Kund garanterar att kund har grund för sina fakturor. Vid felaktig/ogrundad faktura kan kund stängas av från tjänst. Samtliga då registrerade fakturor kan då komma räknas som återkallade och upplupna avgifter, provision, ränta mm. kan faktureras.

Skuldsanering/Dödsbo/Konkurs: Vid eventuell skuldsanering/dödsfall/konkurs överlåter kunden skulden till Europainkasso och undgår då att bli fakturerad upplupna kostnader förutom posten överlåtelse skuldsanering, överlåtelse dödsbo samt överlåtelse konkurs i gällande prislista.

Avräkning: Samtliga avgifter, arvoden, provision och ränta ska i första hand erläggas av gäldenären därefter av klienten. Återkallar klienten i förtid kommer klienten faktureras upplupna kostnader och ränta. Avräkningsordning mot Gäldenären är alltid ROK (Ränta, Omkostnader, Kapital).

Moms: Vissa avgifter, arvoden samt provision är momspliktiga. Kund kan komma att efterfaktureras avdragsgill moms i samband med avräkning vid gäldenärsinbetalning.

Tingsrätt: Kund bistår med relevanta underlag, kvitton, sanningsförsäkran mm. inför muntlig förberedelse samt eventuell huvudförhandling.

Villkor faktura: 30 dagar. Faktureringsavgift 45,00 kr. Dröjsmålsränta utgår med 3% per månad. Anmärkning på faktura ska göras 8 dagar efter utskriftsdatum. Påminnelseavgift och förseningsavgift kan tillkomma. (Ingen faktureringsavgift utgår vid kvittning)