Ring oss: 040-917240 - E-post: info@europainkasso.se

Frågor & Svar

FAQ

Vad är en inkassoåtgärd?

Som inkassoåtgärd räknas krav eller andra påtryckningar mot gäldenär för att förmå densamme att betala sin skuld.

Normalt tillställs gäldenären ett kravbrev där det framgår att borgenären, om skulden inte regleras, kommer att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (s.k. summarisk process) alternativt vidta annan rättslig åtgärd.

Varför har jag fått ett kravbrev?

Om du har fått ett kravbrev från Europainkasso, betyder det att en av våra klienter har en fordran på dig och att Europainkasso har fått i uppdrag att handlägga indrivningen av den obetalda räkningen. Den aktuella fordran är specificerad i kravbrevet.

Klienten har försett oss med ett fordringsunderlag för den aktuella skulden. Motsvarande underlag har tidigare skickats till dig i form av en order, orderbekräftelse, fraktsedel, samtalsspecifikation, faktura, betalningspåminnelse eller liknande. Jämför gärna uppgifterna i kravbrevet med uppgifterna i det fordringsunderlag som tidigare har skickats till dig.

Om du anser att den specificerade fordran är helt eller delvis felaktig, eller om du redan har betalat den, skall du genast vända dig till Europainkasso. Detsamma gäller övriga frågor i ärendet.

Vad händer om jag inte betalar?

Om du inte betalar och inte heller kontaktar Europainkasso, kan det leda till rättsliga åtgärder. En rättslig åtgärd kan innebära att en ansökan om betalningsföreläggande lämnas in till Kronofogdemyndigheten. Detta kan resultera i att du får en betalningsanmärkning som registreras hos kreditupplysningsföretagen. Åtgärden medför även en merkostnad för dig om minst 640 kronor.

En betalningsanmärkning kan exempelvis göra det svårt för dig att ansöka om hyreslägenhet, telefonabonnemang och lån. För privatpersoner finns betalningsanmärkningen kvar i registren i minst 3 år. För näringsidkare i minst 5 år.

Om Kronofogdemyndigheten inleder ett utmätningsförfarande tillkommer ytterligare en merkostnad om 1000 kronor för dig. Mer information om Kronofogdemyndighetens handläggning får du om du kontaktar Kronofogdemyndigheten på din ort.

Vi rekommenderar att du kontaktar oss i god tid om du inte har för avsikt att betala din skuld innan förfallodatum eller om du har några frågor.

Hur betalar jag enklast?

All betalning skall, såvida inget annat anges, erläggas till Europainkasso.

Enklast betalar du till vårt Bankgiro: 5667-5770.

Det är mycket viktigt att du lämnar korrekt information vid betalning. Ange därför alltid ärendenummer samt personnummer på den gäldenär som ärendet avser.

Skicka aldrig kontanter eller checkar via post!

Kan jag få en avbetalningplan?

Om du inte kan betala hela skulden på en gång, finns det ofta en möjlighet att upprätta en avbetalningsplan. Huruvida en avbetalningsplan beviljas eller ej beror på din kreditvärdighet, ärendets status, skuldbelopp samt fordringsägarens inställning i frågan.

Om du är intresserad av att upprätta en avbetalningsplan ber vi dig kontakta oss. Förbered gärna ett förslag till uppgörelse innan du kontaktar oss, så kan vi snabbt kontrollera förutsättningarna.

Behöver jag vara orolig för att få betalningsanmärkningar?

I Sverige är det endast Kronofogdemyndigheten som kan meddela ett utslag, vilket medför en betalningsanmärkning. Man får således inte en betalningsanmärkning för att man har mottagit ett kravbrev från en inkassobyrå.

Om du får en betalningsanmärkning kan denna dock medföra en del besvär. En anmärkning kan exempelvis göra det svårt för dig att ansöka om hyreslägenhet, telefonabonnemang eller lån.

För mer information om vad en betalningsanmärkning skulle innebära för dig, kontakta oss per telefon.

Hur fungerar Inkassolagen?

Inkassolagen finns för att skydda gäldenären (den som har en skuld) från ett oseriöst eller inkorrekt uppträdande från den indrivande parten.

Enligt inkassolagen skall inkassoverksamhet bedrivas enligt god inkassosed. Lagen reglerar också vad som krävs för att få driva in fordringar för annans räkning. Exempelvis måste ett inkassotillstånd utfärdas av Datainspektionen för att inkassoverksamhet skall få bedrivas.

Läs mer här: Inkassolagen (Rixlex)

Kan mitt ärende återkallas från Kronofogdemyndigheten?

Europainkasso återkallar normalt inte ett ärende som handläggs av Kronofogdemyndigheten innan full betalning har erlagts.

Om speciella förutsättningar finns, kan undantag dock göras. Kontakta oss för mer information.

För övriga frågor, kontakta oss

Ditt namn (obligatorisk)

Din e-post (obligatorisk)

Ditt telefonnummer

Ditt personnummer

Ämne

Ditt meddelande

Back to Top